Etyka maklera w świetle polskiego prawa giełdowego okresu 1921–1939
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Bogusław Piotr Marks
Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
e-mail: bmarks@onet.eu
Etyka maklera w świetle polskiego prawa giełdowego
okresu 1921–1939
1. Uwagi wstępne
Podstawowym zamierzeniem autora niniejszego artykułu jest przeanalizowanie
„etycznych aspektów” działalności maklerów na polskich giełdach w okresie od przyjęcia
w 1921 r. pierwszej – w niepodległej Polsce – Ustawy o organizacji giełd do wybuchu
II wojny światowej. Kwestie te – w odniesieniu do wcześniejszego okresu – były częściowo przedstawione w publikacji z konferencji „Etyka w życiu gospodarczym”, która
odbyła się w 2009 r.1. Ważną zmianą, w stosunku do poprzednich uregulowań prawnych
dotyczących działalności giełd, było m.in. wprowadzenie w ww. ustawie podziału giełd
na pieniężne i towarowe. Pierwsze podlegały Ministrowi Skarbu, zaś drugie – Ministrowi
Przemysłu i Handlu.
Prześledzone zostaną podstawowe zapisy ustaw, rozporządzeń i statutów giełdowych
oraz inne – istotne dla giełd – dokumenty, które wyznaczały zasady działalności maklerów2. Zasady te rozpatrzone będą m. in. z punktu widzenia norm etycznych, konstytuujących ówczesną etykę życia gospodarczego3. Swą uwagę skoncentruję zwłaszcza na tych
zasadach działania maklerów giełdowych, które odnoszą się do trybu ich powoływania,
praw oraz obowiązków. Swe rozważania ograniczę do maklerów na giełdach pieniężnych.
W literaturze przedmiotu spotyka się różnorodne definicje giełdy. Giełda, określana
m.in. jako [...] organizacja mająca na celu ułatwienie transakcji kupna-sprzedaży oraz
ustalenie (w wyniku ześrodkowanej podaży i popytu) właściwej w danej chwili ceny określonego przedmiotu transakcji4, jest jedną z nieodzownych i najistotniejszych instytucji
gospodarki rynkowej.


1 B.P. Marks, Kwestie etyczne w prawie giełdowym okresu zaborów i pierwszych lat niepodległości Polski
(do 1921 r.), „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2010, t. 13, nr 2, s. 71 i n.
2 Maklerzy okr...
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close